DEPLAÇAMENTS DE GOSSOS, GATS I FURES ENTRE ELS ESTATS MEMBRES

PASSAPORTS EUROPEUS OFICIALS PER ANIMALS DE COMPANYIA
El passaport és un document oficial d’identificació: individualitza cada animal als
efectes dels desplaçaments intracomunitaris (gossos, gats i fures) expedit per un
veterinari autoritzat després d’haver complert determinades obligacions legals.
La RESOLUCIÓ ARP/2771/2004, de 29 de setembre, publicada al DOGC de 10
d’octubre de 2004, va reconèixer els veterinaris clínics col·legiats com a veterinaris
autoritzats per expedir els passaports.
Aquesta autorització queda sotmesa al previ coneixement de la normativa reguladora i
es pot retirar si se’n fa un ús inadequat.
Els veterinaris que expedeixen un passaport han de consignar obligatòriament les
següents seccions:
Secció I: Propietari
Secció II: Descripció de l’animal
Secció III: Marcat de l’animal
Secció IV: Expedició del passaport
Secció V: Vacunació antiràbica: NO es pot consignar cap tractament anterior a la
data d’identificació de l’animal.
Si el veterinari no ha emès el passaport i ha de consignar-hi algun tractament o
dada, ha de comprovar prèviament la identificació de l’animal.
A més, el veterinari/la veterinària ha d’evitar que els passaports verges, sense
emplenar, estiguin a l’abast de personal no facultatiu.
El veterinari que expedeix un passaport ha de conservar-ne durant al menys tres anys
un registre amb la següent informació:
a) Localització del microxip, data d’implantació o lectura, número de microxip.
b) Nom, espècie, raça, sexe, color i data de naixement indicada pel propietari o
altres característiques o distintius de l’animal.
c) Nom i dades de contacte del propietari.
d) Número del passaport.
Si doneu d’alta a l’AIAC el passaport, a més d’inscriure el microxip en aquest registre (si
no ho està), serveix per dur el registre de passaports emesos pels veterinaris i les
veterinàries.
Més informació:
http://www.veterinaris.cat/CONSELL/cat/page423.asp
http://www.veterinaris.cat/CONSELL/cat/passaports.asp
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/moviment-animals/animalscompanyia-passaport/

Informació addicional