Presentar una denúncia

El Col·legi és l'entitat competent per valorar les actuacions professionals de les persones col·legiades en el seu àmbit territorial, comprovar que s'adeqüen i compleixen la bona pràctica veterinària i les obligacions deontològiques de la professió, sancionant, si és el cas, les conductes infractores.

El COVGi posa a disposició de qualsevol persona usuària de serveis de medicina veterinària o per una altra persona col·legiada, la possibilitat de presentar una denúncia davant l'actuació professional dels veterinaris.

Per interposar una denúncia, s’ha de presentar la documentació següent:

  • Formulari adjunt, degudament emplenat i signat.
  • Fotocòpia del document d’identificació (DNI/NIE/ passaports...).
  • Fotocòpia de la cartilla sanitària de l’animal.

Tota la documentació ha de ser adreçada a:

Col·legi de Veterinaris de Girona

Carrer Cor de Maria, 10 entl.3

17002 Girona

Tel: 972 20 00 62

Si disposa de signatura digital, pot enviar la documentació via mai a l'A/e: colvetgi@covgi.cat 

Informació addicional