SERVEI D'ALIMENTACIÓ ANIMAL I SEGURETAT DE LA PRODUCCIÓ RAMADERA (SAASPR)

30/11/2018

A través de Ruralcat un nou curs anomenat “Habilitació de veterinaris” a través del qual qualsevol col•legiat podrà ser habilitat com a agent certificador

Us informem que el Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera (SAASPR) organitza a través de Ruralcat un nou curs anomenat “Habilitació de veterinaris” a través del qual qualsevol col·legiat podrà ser habilitat com a agent certificador per a emetre atestacions sanitàries de les condicions dels productes destinats a alimentació animal i/o SANDACH destinats a l’exportació, d’acord amb el RD 993/2014 de 28 de novembre, pel què s'estableix el procediment i els requisits de la certificació veterinària oficial per a l'exportació.

Actualment el SAASPR està habilitant veterinaris per a emetre atestacions sanitàries limitades exclusivament al precintat de la mercaderia a exportar però en cap cas per certificar cap altre requisit exigit per a dita exportació.

Atès que el RD 993/2018 preveu la possibilitat que es puguin habilitar veterinaris com a agents certificadors i que aquests, a més del precintat, puguin certificar el compliment d’alguns o tots els requisits exigits per a una exportació determinada  (a excepció d’aquells reservats al control oficial), aquest Servei ha organitzat aquest curs mitjançant el qual els veterinaris que ja estan habilitats podran ampliar l’abast de la seva habilitació i els que no ho estan podran disposar de l’habilitació plena des del primer moment.

El curs té la finalitat que els veterinaris coneguin la normativa d’alimentació animal i SANDACH a l’hora d’emetre les atestacions sanitàries. El programa del curs consta de sis temes que seran accessibles a través de l’apartat “habilitació de veterinaris” de la web de  RURALCAT. Un cop inscrits al curs hauran de superar un examen tipus test sobre el contingut del temari i es preveuen dues convocatòries d’examen a l’any (la primera cap al mes de març-abril 2019), les dates de les quals podran variar en funció del nombre d’inscrits. Tota la informació es publicarà a Ruralcat amb antelació suficient. L’aplicació de la taxa corresponent quedarà supeditada a l’aprovació de la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. 

Un cop superat l’examen, el veterinari rebrà la resolució d’habilitació d’aquest Servei i serà inclòs en el llistat de veterinaris habilitats per a realitzar atestacions sanitàries. A partir d’aquell moment, el veterinari habilitat podrà emetre atestacions sanitàries per a qualsevol establiment ubicat a Catalunya ja que no estarà vinculat a una empresa en concret com passa actualment. L'habilitació té vigència mentre la persona habilitada compleixi els requisits establerts a la normativa i no hi hagi cap altra normativa que ho derogui. Així mateix, la resolució d'habilitació podrà ser revocada si es detecten irregularitats per part del veterinari/ària habilitat/ada en el procediment d'atestació sanitària.

Està previst fer un llistat que sigui públic (al nostre web) amb aquells veterinaris que ho hagin autoritzat. En cas que ho considereu oportú, podríeu fer al vostre web un apartat sobre aquest tema i incloure un enllaç a la nostra pàgina amb la llista pública de veterinaris habilitats, per tal que les empreses que estiguin interessades en buscar un veterinari habilitat ho puguin consultar.

L’enllaç és el següent: https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/formacio/curs/-/journal_content/2002/20181/4064155/habilitacio-de-veterinaris

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb el SAASPR (segram.daam@gencat.cat).