PUBLICAT AL BOE EL PRIMER CONVENI COL·LECTIU ESTATAL VETERINARI

18/08/2020

Divendres 14 d'agost, es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat la Resolució de 3 d'agost de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal de centres i serveis veterinaris.

 

Aquest conveni col·lectiu regula les relacions de treball en les empreses que realitzin activitats d'assistència als animals en centres i serveis sanitaris veterinaris o fora d'ells, ja siguin persones físiques o jurídiques, mercantils, benèfiques o sense ànim de lucre, comprenent les fundacions.

 

El conveni és d'aplicació en tot el territori espanyol i té efecte per a tot el personal que presti serveis en les empreses afectades pel mateix i regulades per la legislació laboral vigent. 

Pel que fa a l'àmbit temporal d'aquest, al BOE s'especifica que el conveni inicia la seva vigència l’1 de gener de 2020 i finalitza al 31 de desembre de 2022.