PROGRAMA DE CONTROL DE TEMPERATURES EN VIATGES LLARGS

01/07/2020

Aquest programa s’aplicarà des del moment que es rebi per part dels Serveis Veterinaris Oficials de les OC fins el 27 de setembre de 2020.

Per tal d'assegurar el compliment del Reglament (CE) 1/2005, sobre protecció dels animals durant el transport, pel que fa als requisits de temperatura en els mesos d'estiu i,  donat que la Comissió Europea té previst fer un seguiment d'aquest assumpte després d’aquesta època, s’ha consensuat entre el Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació i les Comunitats Autònomes el següent Pla d'actuació:

1.- L’organitzador/transportista que vulgui realitzar un viatge llarg per carretera emparat pel full de ruta establert al Reglament (CE) 1/2005 de protecció dels animals durant el transport, presentarà als SVO de l’Oficina Comarcal responsable de la seva expedició** una declaració responsable conforme ha comprovat que las condiciones meteorològiques previstes en la data del trasllat possibiliten la realització del viatge i que les temperatures es mantenen en un rang de 5°C a 30°C, amb una tolerància de +/- 5°C en funció de la temperatura exterior. 

Així mateix, en aquesta declaració, l’organitzador/transportista es compromet a trametre a l’Oficina comarcal la següent documentació i registres:

  • Còpia del Full de ruta o quadern de bord del transport.
  • Còpia dels registres obtinguts amb el sistema de navegació contemplat en el punt 4 del capítol VI de l’annex I del Reglament 1/2005 **.
  • Còpia dels registres de control de temperatura contemplat en el punt 3 del capítol VI de l’annex I del Reglament (CE) 1/2005.

** Estan exceptuats de la tramesa dels registres de GPS i control de temperatura els vehicles autoritzats per a la realització de viatges de més de 8 i menys de 12 hores, d’acord amb l’establert a l’article 18.4 del Reglament (CE) 1/2005.

2.- Una vegada presentats els registres de temperatura, l’Oficina comarcal farà les comprovacions oportunes de manera que, en els viatges que superin les temperatures de 35°C, es proposarà l’expedient sancionador corresponent.

Encara que aquesta declaració responsable s’ha elaborat amb motiu del programa de control de temperatures, a partir d’ara, a Catalunya, aquest document es demanarà independentment de l’època de l’any que es tracti i cada vegada que se sol·liciti un Full de ruta.

Així mateix i pel que respecta al transport d’animals en viatges de menys de 8 hores en aquestes èpoques d’altes temperatures, es recomana que es tingui en compte  les següents actuacions:

  • Evitar les hores de màxima temperatura diürna.
  • Augmentar l’espai disponible per als animals, tal com estableix el Reglament (CE) 1/2005.
  • Augmentar la circulació de l’aire permetent, quan sigui possible, disposar de més espai per sobre del cap dels animals.
  • Portar en cas necessari galledes mòbils per permetre l’accés a l’aigua dels animals.
  • En cas de necessitat d’aturar el mitja de transport, per descans dels conductors o altres imprevistos, aparcar sempre a l’ombra i perpendicularment al vent.

Us trametem, adjunts, els documents següents:

  • Declaració responsable de l'organitzador/transportista per a la gestió del full de ruta.
  • Pla d'actuacións sobre el control de la temperatura en viatges llargs per carretera (MAPA).