NOUS REQUISITS QUE AFECTEN ALGUNS ASPECTES DE LA PRESCRIPCIÓ DE MEDICAMENTS I LA RECEPTA VETERINÀRIA

28/01/2022

El Reglament (UE) 2019/6, sobre medicaments veterinaris, entra en vigor avui 28 de gener de 2022, fet que implica algunes novetats en la prescripció de medicaments i, a partir d'ara, les receptes veterinàries per a animals no productors d'aliments i per a animals productors d'aliments, han d'incloure una sèrie de dades de manera obligatòria.

L'entrada en vigor del Reglament (UE) 2019/6 introdueix novetats en la regulació del medicament veterinari que són directament aplicables pels estats membres, sense perjudici que des del Ministeri d'Agricultura s'està elaborant un Reial decret que complementi el reglament comunitari en determinats aspectes relacionats amb la distribució, prescripció, dispensació i ús de medicaments veterinaris.

Novetats més rellevants quant a la prescripció de medicaments:
 • La prescripció només cal fer-la després d'un examen clínic o qualsevol altra avaluació adequada de l'estat de salut de l'animal pel veterinari. 
 • Les prescripcions veterinàries de medicaments antimicrobians tenen una validesa de 5 dies a partir de la data d'expedició.
 • L'ús de medicaments antibiòtics amb finalitats profilàctiques es limitarà a administrar-lo a un animal determinat (no s'utilitzaran de forma rutinària ni per compensar una falta d'higiene, una cria d'animals inadequada o una manca de cures, ni una mala gestió de les explotacions ramaderes).
 • El pagament no permet la prescripció off-label. La pauta posològica prescrita ha de ser la indicada per la fitxa tècnica del medicament.

Requisits que han d'incloure les receptes veterinàries:

Les dades a plasmar a la recepta s'amplien, introduint diverses novetats respecte dels requerits actualment. A la recepta actual cal afegir-hi els camps d'informació següents:
 • Identificació de l’animal o grup d’animals.
 • Nom complet i dades de contacte del propietari o responsable de l’animal.
 • Denominació del medicament prescrit.
 • Denominació del principi o principis actius.
 • Pauta posològica.
 • Per a espècies animals productores d’aliments, el temps d’espera, encara que sigui igual a zero.
 • Qualsevol advertiment necessari per garantir un ús correcte, i en particular, si escau, per garantir un ús prudent dels antimicrobians.
 • Declaració, si escau, que un medicament es prescriu al marge dels termes de l'autorització de comercialització (si aquesta ho permet). És una prescripció excepcional.
 • Declaració, si escau, que un medicament antimicrobià es prescriu excepcionalment amb fins profilàctics o per risc alt d'infecció o de malaltia infecciosa. (Aquest requisit és essencialment per a recepta d'animals productors d'aliments).
 • Declaració, si escau, que un medicament antimicrobià es prescriu excepcionalment amb fins metafilàctics per risc elevat de propagació d'una infecció o malaltia infecciosa en un grup d'animals i no es disposi d'alternatives adequades (Aquest requisit és essencialment per a recepta d'animals productors d'aliments).

Aquestes novetats s'han d'introduir a les receptes d'animals no productors d'aliments i d'animals productors d'aliments a partir d'avui, ja siguin realitzades a través de programes de gestió, bé elaborades pels veterinaris directament o als talonaris de receptes.