INFORMACIÓ DARP

20/12/2017

Informació sobre documents Comissió europea per prevenir la caudofàgia i evitar el tall de cues en porcs

Per indicació del Servei d’Ordenació Ramadera, us informem que en relació a la Recomanació (EU) 2016/336 de la Comissió de 8 de març de 2016, respecte de l’aplicació de la Directiva 2008/120/CE del Consell relativa a les normes mínimes per a la protecció dels porcs en el que es refereix a mesures per prevenir la caudofàgia, la Comissió ha elaborat 6 documents o fitxes en diferents idiomes per fer difusió entre el sector, ja siguin productors com veterinaris i que figuren penjats al link https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/farm/pigs/tail-docking_en

Els documents relacionats amb la prevenció de la caudofàgia són els següents:

  1. Materials d’enriquiment
  2. Comoditat tèrmica, qualitat de l’aire i llum
  3. Salut i benestar
  4. Rivalitat
  5. Alimentació
  6. Distribució i neteja dels recintes

Amb aquest material la Comissió pretén donar unes pautes sobre la manera d’actuar davant dels diferents factors clau que poden tenir incidència en els episodis de mossegades de cues en els porcs, els quals han d’analitzar els ramaders amb col·laboració del veterinari per trobar la solució que millor s’adapti a les seves explotacions.

Així mateix dins d’aquest link es poden trobar dos vídeos de dues explotacions ramaderes que no practiquen l’escuat, on s’especifica la gestió que duen a terme.