GENERALITAT DE CATALUNYA

10/05/2019

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Esborrany de l’Ordre per la qual es modifica l’Ordre ARP/161/2017

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha elaborat un projecte pel s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la realització de proves diagnòstiques previstes en l'execució del programa de sanitat animal de prevenció, lluita i erradicació de la tuberculosi bovina.

Aquesta proposta té per objecte donar suport al sector boví mitjançant un ajut econòmic i adaptar-se als canvis introduïts en el programa nacional d’eradicació de la tuberculosi bovina de l’any 2019 i simplificar la categorització dels mòduls de pagament de tres a dos.

Posem a la vostra disposició l’esborrany del text perquè pugueu revisar-lo i fer els suggeriments que considereu oportuns.

Disposeu d’un termini de 7 dies. Després d’aquest temps, es remetran les aportacions que ens hàgiu fet arribar a les Taules Sectorials Agràries de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia.

L’apartat marcat en groc està pendent d’actualitzar amb la referència de la nova resolució de la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària, per la qual es publiquen els programes nacionals d’erradicació, control i vigilància de les malalties dels animals per a l'any 2019 que està pendent de publicació.