EXPLOTACIONS RAMADERES

17/06/2020

Cronograma d’activació del mòdul de Registre d'Explotacions Ramaderes del Gestor Telemàtic Ramader

Per part de la Subdirecció General de Ramaderia (Servei d’Ordenació ramadera), s’ha estat treballant en el desenvolupament del mòdul corresponent al Registre d’explotacions ramaderes del Gestor Telemàtic Ramader (GTR-RER), que substituirà a l’actual aplicació informàtica, SIR, en tot allò que fa referència al tràmit i gestió de les explotacions ramaderes catalanes. 

Des del 15 de juny de 2020, ha entrat en versió pública (en producció) el mòdul del registre d’explotacions ramaderes (RER) del GTR. Això implica que es podran iniciar a la nova aplicació totes les tasques relacionades amb el tràmit i gestió de les explotacions ramaderes a Catalunya.

El mòdul del registre d’explotacions ramaderes permet als titulars de les explotacions ramaderes sol·licitar i/o comunicar de forma telemàtica l’inici d’activitat o la modificació de qualsevol activitat ja existent al RER, així com comunicar canvis de titularitat i/o propietat, actualitzar el cens i consultar les dades de les explotacions de les quals constin com a titulars o representats legals. 

En aquest sentit, cal tenir en compte que, d’acord amb la normativa vigent en matèria de procediment administratiu, tenen la consideració de subjectes obligats a comunicar-se electrònicament amb l’Administració totes les persones jurídiques i les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica. Això implica que a partir del 2 d’octubre del 2020, totes les persones titulars d’explotacions que no tinguin la consideració d’autoconsum hauran de realitzar les seves sol·licituds i comunicacions, iniciant el tràmit i adjuntant tota la documentació que es consideri necessària, mitjançant aquest mòdul de RER del GTR. Tanmateix, l’aplicació està preparada per tal que els subjectes no obligats (titulars de explotacions d’autoconsum) realitzin les seves comunicacions i/o sol·licituds de forma presencial o telemàtica.

Pel que fa l’accés a l’aplicació, tots els titulars d’explotacions i els seus representants legals que ja consten registrats al SIR se’ls ha assignat un rol ramader a GTR.  Per tant, per accedir al mòdul RER del GTR, i en cas de no disposar de la clau de pas adient (per usuaris GTR porcí la clau és la mateixa), només caldrà que sol·licitin la recuperació de la contrasenya mitjançant la opció: “Has oblidat la contrasenya?” 

Per a nous titulars que no disposin de rol assignat al GTR, caldrà que sol·licitin usuari i contrasenya mitjançant l’opció “Registra’t” (situat a la part dreta de la pantalla d’accés al GTR); en cas de dubte hauran d’adreçar-se a la bústia gtr.darp@gencat.cat.

A més, s’ha creat el rol tècnic de projecte per tal que aquests puguin realitzar els tràmits en representació dels titulars d’explotacions que tinguin dificultats amb els tràmits telemàtics. Els tècnics de projecte hauran d’accedir al GTR preferentment amb certificat digital.  No obstant, prèviament han de disposar del rol corresponent a GTR, que hauran de sol·licitar mitjançant l’opció “Registra’t” (situat a la part dreta de la pantalla d’accés al GTR); en cas de dubte hauran d’adreçar-se a la bústia gtr.darp@gencat.cat.

Per accedir al nou mòdul, ho podeu fer des dels següents enllaços:

 

 

Per tal que les persones usuàries disposin de la informació suficient referent a la tramitació mitjançant la nova eina, podeu accedir al següent enllaç del web del DARP, on podreu consultar uns manuals i uns vídeos com a suport:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/gestio-telematica-ramadera/manuals-usuari/gtr-rer/