ESBORRANY de Projecte de Llei

21/09/2018

Regula l'autorització, inscripció, comercialització i ús dels productes zoosanitaris.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha elaborat un projecte de Reial Decret que regula l'autorització, inscripció, comercialització i ús dels productes zoosanitaris.

Aquest reial decret té per objecte adaptar-se en aquest àmbit als canvis normatius introduïts al respecte en la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal, i en la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Posem a la vostra disposició l’esborrany del text perquè pugueu revisar-lo i fer els suggeriments que considereu oportuns.

Disposeu d’un termini de 15 dies. Després d’aquest temps, es remetran les aportacions que ens hàgiu fet arribar al Consejo General de Colegios Veterinarios de España.