ELECCIONS JUNTA DE GOVERN DEL COVGi

25/01/2023

Coincidint amb la finalització del període de mandat de quatre anys, i després de l'acord pres en sessió ordinària de la Junta celebrada en data 24 de gener, us informem que s’inicia el procediment de convocatòria d’eleccions de la Junta de Govern del Col·legi de Veterinaris de Girona.

Tal com estableixen els Estatuts del COVGi, les candidatures electorals es presentaran mitjançant el sistema de llista tancada, en la qual figurarà un candidat per a president/a, un candidat per a secretari/ària, un candidat per a tresorer/a i quatre candidats a vocals. A més de les persones esmentades, hauran de constar tres substituts pel cas de que es produís una vacant definitiva per qualsevol causa d'algun membre de la Junta de Govern.

La presentació de les candidatures es farà a la secretaria del Col·legi de l’1 al 22 de febrer. Una vegada transcorregut el termini indicat, la Mesa farà pública la relació de candidatures presentades i candidats que les integren.