CONFIRMAT UN FOCUS D’INFLUENÇA AVIÀRIA D'ALTA PATOGENICITAT EN AUS DE CORRAL A ARBECA, LLEIDA

13/02/2023

En data 10 de febrer de 2023, el LNR de Algete ha confirmat la detecció d’influença aviària d’alta patogenicitat de subtipus H5N1 en les mostres d’aus procedents d’una explotació de galls dindi d’engreix ubicada a Arbeca a la comarca de les Garrigues (Lleida).

El 6 de febrer, el Laboratori del CESAC va notificar al Servei de Prevenció en Salut Animal, la detecció d’influença aviària del subtipus H5 mitjançant la tècnica RT-PCR, en mostres preses a l’explotació de galls dindi, a partir d’una sospita clínica del veterinari de l’explotació.

L’endemà dia 7 de febrer, un equip de veterinaris oficials de SSTT de Lleida es van personar a l’explotació per prendre mostres oficials dels animals afectats i enviar-les per la seva confirmació al Laboratorio Nacional de Referencia de Algete.

Mesures adoptades i actuacions davant la sospita i confirmació del focus:

 1. Explotació positiva:
  1. Sacrifici obligatori (7 febrer)
  2. SVO: Realització d’enquesta epidemiològica i presa de mostres
  3. Eliminació dels cadàvers de forma biosegura
  4. NiD preliminars
 1. Explotacions relacionades epidemiològicament:
  1. Identificació de 2 explotacions relacionades
  2. Immobilització
  3. Visita SVO: enquesta epidemiològica i presa de mostres
 1. Totes les mostres han resultat negatives a RT-PCR al laboratori del CESAC
  1. Sacrifici preventiu (8 febrer)
  2. Eliminació dels cadàvers de forma biosegura
  3. NiD
 1. S’estableix zona de restricció (10 km), composta de 2 zones:
 • Zona de protecció (0-3km): hi ha 9 explotacions comercials i 1 autoconsum
 • Zona de vigilància (3-10 km): hi ha 58 explotacions comercials i 15 autoconsums

Els SVO de SSTT de Lleida realitzen visites a les explotacions incloses dins de la zona de protecció i vigilància amb l’objectiu de comprovar les mesures de bioseguretat i realitzar un examen clínic de les aus. S’ha sol·licitat al CAR suport en la realització de les visites a les explotacions d’autoconsum a la zona de vigilància.

A la zona de restricció s’estableixen les següents prohibicions:

  • Desplaçament d’aus de corral i captives des d’establiments situats a la zona de restricció
  • Desplaçaments d’aus de corral i captives a establiments situats a la zona de restricció
  • Repoblació d’aus de caça
  • Fires, mercats, exposicions i altres concentracions d’aus de corral i aus captives
  • Desplaçament d’ous per incubar des d’establiments situats a la zona de restricció
  • Desplaçaments de carn fresca, excepte despulles d’aus des d’escorxadors o establiments de manipulació de caça situats a la zona de restricció
  • Desplaçaments de despulles d’aus des d’escorxador o establiments de manipulació de caça situats a la zona de restricció
  • Desplaçament de productes càrnics obtinguts a partir de carn fresca d’aus des d’establiments situats a la zona de restricció
  • Desplaçament d’ous per al consum humà des d’establiments situats a la zona de restricció
  • Desplaçament de fems, inclòs el jaç utilitzat en explotacions d’aus des d’establiments situats a la zona de restricció.
  • Desplaçament de plomes d’aus des d’establiments situats a la zona de restricció

Els moviments d’aus de corral i els seus productes a la zona de restricció es podran autoritzar sempre que compleixin les condicions específiques en cada cas i en general:

 • Els vehicles no s’aproximen a explotacions o establiments avícoles
 • Es dona prioritat a carreteres o vies principals
 • Els vehicles no descarreguen o detenen fins la descarrega a l’establiment de destí

Es preveu l’aixecament de les mesures adoptades a la zona de restricció, si la situació sanitària no varia, passats 30 dies des de la neteja i desinfecció preliminars de l’explotació afectada i després de la visita per part dels SVO a totes les explotacions de la zona de protecció.

La notificació del focus d’IAAP H5N1 NO implica restriccions en els moviments intracomunitaris a les explotacions situades fora de la zona de restricció. Pel que fa al comerç amb tercers països, el comerç d’aus i els seus productes dependrà dels acords comercials amb cada país en concret.

Així mateix, és important que recordeu a col·legiats i col·legiades, l’obligació de notificar immediatament la detecció d’algun dels següents signes a l’explotació:

 • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
 • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
 • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada. 
 • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc). 

i de la necessitat d’extremar les mesures de bioseguretat a l'explotació, sobretot aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte d’aus silvestres amb les aus de corral.

A continuació podeu trobar l’enllaç del díptic i un vídeo en relació a les mesures de bioseguretat en explotacions avícoles per prevenir l’entrada de la IAAP, elaborats pel Servei de Prevenció en Salut Animal, per tal que en feu difusió:

https://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/sanitat-animal/influenca-aviaria/enllacos-documents/fitxers-binaris/stop_influenca_aviaria.pdf

 

https://twitter.com/agriculturacat/status/1615287837460398080?s=20&t=j-3EHrX9ruz2pr_mgQ-dsg