ACTUALITZACIÓ PLA DE GESTIÓ I CONTROL DEL PORC VIETNAMITA A CATALUNYA

10/07/2020

Última versió del Pla de Gestió i Control del Porc Vietnamita a Catalunya publicat pel Servei de Fauna i Flora del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Us recordem que el pla de control implica accions a desenvolupar en relació als porcs vietnamites  per limitar la presència de l’espècie en el medi natural i controlar els exemplars en captivitat.

Per als animals en possessió de particulars abans del 31 de març de 2019, els propietaris de porcs vietnamites han de declarar la seva tinença al Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant la signatura d'una declaració responsable segons el model normalitzat1.

Aquesta declaració implica: 

  • Necessitat d'avisar de forma urgent dels alliberaments accidentals d'aquests animals. 
  • No comercialització, reproducció ni cessió dels animals. 

A nivell de Catalunya, els requisits actuals per poder-los inscriure en el registre són els següents: 

  • Esterilització dels exemplars. 
  • Identificació mitjançant microxip. 
  • Inscripció en el registre ANICOM . 
  • Vacunació d'Aujeszky
  • Prohibició d'alimentar-los amb residus alimentaris, només se'ls pot alimentar amb pinso compost per motius sanitaris. 

En el cas de posseir més de dos animals, s'hauran d'efectuar, com a mínim una vegada, proves serològiques específiques davant determinades malalties.

Actualment, se sol·licita una serologia de la malaltia d'Aujeszky (gE), brucel·losi porcina, pesta porcina africana (PPA) i pesta porcina clàssica (PPC). Les mostres seran analitzades pel Laboratori de Sanitat Animal del DARP, prèvia extracció i tramesa per un/a veterinari/ària col·legiat/da i a sol·licitud de la persona propietària. El laboratori comunicarà tots els resultats i, en el cas d'obtenció de resultats positius, a més a més, ho haurà de fer via urgent al Servei de Prevenció en Salut Animal (SPSA) i al Servei de Fauna i Flora (SFF). 

Disposeu de tota la informació completa en el document adjunt.

1 El procediment i els formularis es poden consultar en el següent enllaç de tràmits de la Generalitat: Declaració de tinença de noves espècies incloses al Catàleg d'espècies exòtiques invasores