ACTUACIONS DAVANT EL RISC DE LA COVID-19

17/06/2020

Recomanacions a indústries càrnies

Protocol de recomanacions d'actuació davant el risc de COVID-19 a indústries càrnies/escorxadors (per a persones que treballen en indústries alimentàries i per a empresaris de la indústria alimentària):

Pòsters derivats del protocol anterior que recullen els principals hàbits d’higiene  i de desplaçament que han de seguir els treballadors i els empresaris de la indústria alimentària en el marc de la contenció de la transmissió de la pandèmia.