CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

De conformitat amb el que disposen els articles 23 i següents dels Estatuts del Col·legi de Veterinaris de Girona (en endavant el COVGi), la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 22 de maig de 2024, acordà la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària dels col·legiats i col·legiades per al dia 20 de juny de 2024, a les 13.00 hores en primera convocatòria, i a les 13.30 hores en segona convocatòria, que se celebrarà presencialment a la sala d’actes del COVGI, situada al carrer Cor de Maria, 10 entresol 3 de Girona.

 

La documentació relativa a l’Assemblea General Ordinària està a la vostra disposició a la Secretaria del COVGi. Aquesta convocatòria es publica al tauler d’anuncis del COVGi. S’envia a les persones col·legiades per notificació electrònica e-NOTUM I per correu postal exclusivament a les persones col·legiades que no han comunicat cap adreça electrònica.