Sol·licitud baixa col·legial

La sol·licitud de baixa voluntària es presentarà al COVGi, mitjançant el model adjunt, adreçada a la Junta de Govern i deixant constància del motiu.

 

Es procedirà a la devolució del carnet de col·legiat i serà condició indispensable trobar-se al corrent en el pagament de les quotes col·legials.

 

La Junta de Govern resoldrà la sol·licitud de baixa després de revisar la sol·licitud motivada de la mateixa i podrà sol·licitar, en cas que s'estimi necessari, els informes que consideri oportuns.

 

La col·legiació és obligatòria per a l’exercici de la professió veterinària.