PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Aquest apartat es publica d'acord amb el principi de transparència que s'incorpora des de l'ordenament comunitari a la gestió dels col·legis professionals.

El principi de transparència es desenvolupa a l'article 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, en la redacció donada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de lliure prestació de serveis, i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en allò aplicable als col·legis professionals en el compliment de llurs funcions públiques.

El Col·legi de Veterinaris de Girona, en tant que Corporació Professional de Dret Públic, assumeix un seguit de funcions públiques previstes a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals que estan subjectes a aquestes obligacions de transparència.

Així mateix, la gestió del COVGi ha de complir els principis de bon govern perquè els interessos públics que gestiona se serveixen amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat.

 

Accés a la informació pública

L'exercici d'aquest dret està regulat en l’article 18 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.