NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

Amb la publicació al DOGC núm. 8195, de 6 d’agost de 2020, de la Resolució JUS/1954/2020, es va declarar l’adequació de la modificació global dels Estatuts del Col·legi de Veterinaris de Girona.

Segons el Capítol VIII del règim jurídic dels actes i de la seva impugnació (article 40, punt 3), el Col·legi utilitzarà preferentment els mitjans electrònics en les seves comunicacions i notificacions, sens perjudici del dret de les persones col·legiades a utilitzar altres mitjans.

Aquestes notificacions efectuades per mitjans telemàtics tenen efectes plens, que permeten tenir constància del seu enviament o posada a disposició, de la recepció o l’accés per part de l’interessat o el seu representant, de les seves dates i hores, del contingut íntegre i de la identitat fidedigna del remitent i destinatari.

Les convocatòries d’Assemblees Generals Ordinàries i/o Extraordinàries seran comunicades, a partir d'ara, per mitjans electrònics, amb totes les garanties legals, a través del servei e-NOTUM.

 

Nota: No cal disposar de certificat digital per poder accedir a les notificacions.