ESTATUTS

Els Estatuts del Col·legi de Veterinaris de Girona són la norma bàsica d’organització i funcionament de la institució.

En la reunió de l’Assemblea General Extraordinària de l’entitat, celebrada el 30 de juny de 2020, es van aprovar, d’acord amb les previsions legals i estatutàries, les modificacions generals dels estatuts que s’especifiquen en la Memòria justificativa i desenvolupades en la Proposta de reforma estatutària del Col·legi de Veterinaris de Girona, presentada a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.

Els Estatuts del COVGi estan publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8195, de 6 d’agost de 2020 de la Resolució JUS/1954/2020, de 28 de juliol, del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques per la qual es declara l’adequació a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de la modificació global dels estatuts del Col·legi de Veterinaris de Girona.