Comunicació Actuació Professional

De conformitat amb la Resolució sobre col·legiació única i règim de comunicacions, els veterinaris que es proposin exercir en un territori diferent del que correspongui al Col·legi en què estiguin incorporats, tenen l'obligació de comunicar als Col·legis diferents dels de la seva inscripció l'actuació en el seu àmbit territorial, quedant subjectes a les competències d'ordenació, control deontològic i potestat disciplinària del Col·legi destinatari de l'esmentada actuació, que serà competent per a la tramitació i resolució dels expedients disciplinaris a què hi hagués lloc, sens perjudici que l'eventual sanció tingui efectes en tots els Col·legis Oficials de Veterinaris d'Espanya.

 

En el cas de voler realitzar una comunicació sobre l’exercici professional en el seu àmbit territorial relatiu a la següent actuació professional, heu d’emplenar el document adjunt, on s’han de concretar les dades següents:

a) Nom, cognoms i número de col·legiat així com la indicació d'estar al corrent de les seves obligacions estatutàries i no estar sotmès a cap prohibició legal o estatutària.

b) Actuació professional que pretén realitzar, sector i especialitat, durada estimada d’aquesta actuació i lloc en què es verificarà aquesta.

 

 

Us recordem que l'exercici professional en l'àmbit territorial d'un altre Col·legi diferent del de la seva incorporació sense la comunicació oportuna és falta greu d'acord amb el que disposa l'article 106.1, lletra j) dels vigents Estatuts Generals de l'Organització Col·legial Veterinària Espanyola.