Baixa col·legiació

La baixa col·legial ha de sol·licitar-se a la Junta de Govern del Col·legi.

 

Vies de tramitació

♦ Presencialment al COVGi

♦  Per correu electrònic a l’A/e secretaria@covgi.cat si disposa de signatura digital oficial

♦  Per correu postal a C/ Cor de Maria, 10 entl.3  17002 Girona


Documentació

Baixa voluntària

Si deixeu d’exercir l’activitat veterinària a la província de Girona, podeu sol·licitar voluntàriament la vostra baixa a la Junta de Govern del Col·legi. Aquesta acordarà la baixa una vegada s’hagi verificat l’acompliment de tots els requeriments legals i estatutaris.

  • Sol·licitud de baixa.
  • Carnet col·legial. Retornar-lo al COVGi personalment o per correu postal.
  • Talonari dels estupefaents. Si en el moment de sol·licitar la baixa, disposeu de talonaris d’estupefaents, és imprescindible que, en un termini de 10 dies a comptar des del dia de la sol·licitud, es retornin personalment o per correu postal.

Defunció

En cas de defunció d’un col·legiat/da, cal comunicar-ho al Col·legi per tramitar la seva baixa col·legial.

A fi de facilitar-vos tots els tràmits que la defunció comporta, recomanem que es demani cita prèvia per venir.

  • Sol·licitud de baixa per defunció.
  • Carnet col·legial. Retornar-lo al COVGi personalment o per correu postal.
  • Talonari dels estupefaents. Si en el moment de sol·licitar la baixa, es disposa de talonaris d’estupefaents, és imprescindible que, en un termini de 10 dies a comptar des del dia de la sol·licitud, es retornin personalment o per correu postal.