Alta col·legiació

La col·legiació és un tràmit obligatori i necessari per a exercir la professió.

El tràmit es completarà en el moment que la Junta de Govern aprovi les noves incorporacions.

El número de col·legiat és intransferible i el carnet l’acreditarà com a veterinari/ària.

 

Vies de tramitació

♦ Presencialment

♦  Per correu electrònic a l’A/e secretaria@covgi.cat si disposa de signatura digital oficial

♦  Per correu postal a C/ Cor de Maria, 10 entl.3  17002 Girona


Documentació

Incorporació de l'Estat espanyol

Incorporació de països comunitaris

Incorporació de països no comunitaris

 • Sol·licitud de col·legiació.
 • Fitxa de col·legiació.
 • Títol de Veterinària reconegut i homologat per la Subdirecció General de Títols i Ordenació del Ministeri d’Universitats. S’han de presentar els documents originals o una fotocòpia compulsada, o bé,documents signats de manera digital, amb codi de verificació.

 • NIE i autorització de residència i treball (original o fotocòpia compulsada).

 • Passaport (original o fotocòpia compulsada).

 • Fotografia tipus carnet.
 • Certificat emès per les autoritats competents de l’últim país on heu treballat, que garanteixi que esteu legalment titulat per la pràctica de la  veterinària i que no està inhabilitat ni suspès per a l'exercici de la professió de veterinari.

  Aquest certificat, degudament postil·lat o legalitzat, té tres mesos de validesa des de la data d’expedició.

  En cas que l’estat emissor del document formi part de la convenció de la Haia, el poeu sol·licitar a través de notari. En cas contrari, cal legalitzar el document amb el segell de cadascun d’aquests tres organismes:

  • Ministeri de relacions exteriors de l’estat d’origen
  • Representació consular o diplomàtica espanyola en aquest estat
  • Ministeri d’assumptes exteriors i cooperació (MAEC – secció de legalitzacions)
 • Si procediu d'un altre col·legi de l'Estat espanyol, necessitareu un certificat d'aquest que acrediti que no us trobeu ni inhabilitat ni suspès per a l'exercici de la professió veterinària. Aquest certificat té tres mesos de validesa des de la data d'expedició.
 • Autorització bancària per domiciliar els rebuts. És imprescindible domiciliar el pagament dels rebuts que es derivin de la col·legiació. Podeu consultar els avantatges del Compte professional del Banc Sabadell.
 • Pagament de la quota d'entrada en el moment de la col·legiació caldrà fer efectiva la quota d'entrada (60€). El pagament es pot fer amb transferència o en efectiu.
 • Document d’adhesió de l’assegurança professional A.M.A.
 • Full de compromís amb l’AIAC.
 • Assegurança Multirisc d'Accidents A.M.A. (gratuït el primer any).
 • Política de privadesa i avís legal.
 • Clàusula Normativa de protecció de dades.

Informació important

És un deure legal i estatutari per a l’exercici tenir subscrita una assegurança de Responsabilitat Civil per respondre davant de qualsevol incidència en l’exercici. El Col·legi de Veterinaris de Girona ofereix una pòlissa de Responsabilitat Civil Professional col·lectiva.

* Noves altes de col·legiació: l'inici de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional és efectiu des de l'endemà que tingui lloc l'acord mensual de col·legiació per part de la Junta de Govern.


Preguntes més freqüents

HE DE VENIR JO EN PERSONA, O ALGÚ ALTRE POT VENIR A COL·LEGIAR-ME?

L'alta de col·legiació no es pot delegar a cap altra persona atès que hi ha documentació original que ha de signar personalment el veterinari/ària en aquell mateix moment (si es fa presencialment al COVGi).

 

QUAN TINDRÉ EL CARNET DE COL·LEGIAT/DA?

Un cop donat/da d'alta i aprovat per la Junta de Govern, rebreu, a posteriori, el Carnet de Col·legiat/da.

 

A PARTIR DE QUIN DIA ESTARÉ COL·LEGIAT/DA?

La vostra sol·licitud d'alta col·legial ha de ser aprovada per la Junta de Govern, la qual revisa les sol·licituds de forma mensual. Un cop hagi estat aprovada, ja podeu considerar-vos col·legiat/da, i a tal efecte rebreu el corresponent ofici d'alta per correu electrònic i el carnet de col·legiat/da per correu postal.

 

SI ENCARA NO SÉ QUIN SERÀ EL MEU DOMICILI, QUÈ PUC FER?

En aquest cas, es pot comunicar com a domicili particular el que consti al DNI/NIE. A l’adreça professional hi farem constar la del centre on treballi. Posteriorment la podreu actualitzar.