Gossos Potencialment Perillosos

Marc normatiu

 • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Decret 328/1999, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general d’animals de companyia.
 • Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia.
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
 • Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives – Article 31, apartat 3, de modificació de l’apartat 4 de l’article 3 de la Llei 10/1999.
 • Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

Definicions

Seran considerats gossos potencialment perillosos:

1. Gossos que han tingut episodis d’agressions o manifesten un caràcter marcadament agressiu.

En aquest cas, correspon als ajuntaments determinar la potencial perillositat dels gossos atenent a criteris objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia, previ informe d’un veterinari habilitat.

Consideracions:

Les agressions de gossos a persones o d’altres animals s’hauran d’anotar al Registre censal d’animals de companyia i al Registre General d’animals de companyia del Departament de Medi Ambient.

 

2. Gossos ensinistrats per a l’atac i la defensa. Només s’autoritzen per a activitats de vigilància i de guarda d’empreses de seguretat i dels diferents cossos de seguretat.

Consideracions:

Per a més informació, consultar el Registre de centres d’ensinistrament-Registre Oficial de Nuclis Zoològics del Departament de Medi Ambient.

 

3. Gossos que presentin totes o gran part de les característiques següents:

     • Forta musculatura, aspecte poderós, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
     • Marcat caràcter i gran valor.
     • Pèl curt.
     • Perímetre del tòrax entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 Kg.
     • Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i abultades.
     • Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
     • Coll ample, musculós i curt.
     • Pit robust, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
     • Extremitats anterior paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculades, amb potes relatives llargues formant un angle moderat.

 

4. La normativa considera gossos potencialment perillosos aquells que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:

     • AKITA INU
     • AMERICAN BULLY
     • BULLMASTIFF
     • DOBERMAN
     • DOG ARGENTI
     • DOG DE BORDEUS
     • FILA BRASILEIRO
     • MASTI NAPOLITA
     • PIT BULL TERRIER
     • PRESA CANARI (o DOG CANARI)
     • ROTTWEILER
     • STAFFORDSHIRE BULL TERRIER
     • AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
     • TOSA INU O JAPONES

Mesures de seguretat

Als espais d’ús públic, els gossos potencialment perillosos han d’anar lligats (màxim 2m de corretja) i proveïts de morrió (homologat i adequat a la raça).

La persona que condueixi un gos potencialment perillós –màxim un gos per persona- en espais públics haurà de portar la corresponent llicència administrativa i la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment perillosos.

(Els ajuntaments hauran d’expedir un certificat acreditatiu de la inscripció del gos potencialment perillós al Registre censal).

Els menors de 16 anys no poden conduir gossos potencialment perillosos en espais públic.

Les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos han d’estar convenientment senyalitzades i s’hauran d’ajustar a allò que preveu el Decret 328/1999, l’article 2.2 de la Llei 10/1999 i l’article 8 del RD 287/2002.

En cas de comportament agressiu patològic, no solucionat amb tècniques d’ensinistrament i/o terapèutiques, es podrà optar per la castració o el sacrifici.

Identificació

Els propietaris tenen l’obligació d’identificar els gossos potencialment perillosos mitjançant un microxip.

El número d’identificació es farà constar al Registre censal i a la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.

Llicència per a tinença i conducció d’animals potencialment perillosos

Els titulars de gossos potencialment perillosos i tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix de llicència per a tinença i conducció d’animals potencialment perillosos.

La llicència administrativa l’emetrà l’ajuntament del municipi en el que el gos resideix habitualment.

L’obtenció o renovació de la llicència administrativa requereix el compliment dels requisits següents:

  • Ser major d’edat (Sol.licitar còpia compulsada del DNI, carnet de conduir, passaport o qualsevol document públic acreditatiu de la majoria d’edat)
  • No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d’associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. La persona sol·licitant de la llicència haurà d’aportar el corresponent certificat emès pel Registro Central de Rebeldes y Penados del Ministeri de Justícia (a Catalunya s’haurà d’obtenir a la Delegació Territorial del Ministeri de Justícia, Pau Claris, 158 de Barcelona, Telèfon 93 482 34 72. L’imprès es pot comprar als estancs.)
  • No estar privat governativament de la tinença d’animals potencialment perillosos per sancions accessòries a sancions per infraccions greus o molt greus previstes a l’article 13 de la Llei 50/1999. Igualment, no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l’animal, d’acord amb la Llei 10/1999. (En el cas d’ajuntaments que no tenen delegades les competències sancionadores, sol·licitar certificat negatiu de privació governativa de la tinença d’animals potencialment perillosos i/o de sancions per infraccions greus o molt greus a la corresponent delegació territorial del Departament de Medi Ambient, o bé sol·licitar Declaració Jurada per l’interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus).
  • Certificat de capacitat física –capacitat visual, auditiva, locomotora, etc.- i aptitud psicològica –no presentar trastorns mentals i de conducta, dificultats d’avaluació, percepció, etc.- per a la tinença de gossos potencialment perillosos (El certificat s’haurà d’obtenir en els centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. El certificat haurà de portar adherida una fotografia recent i tindrà un termini de vigència, a efectes procedimentals, d’1 any des de la seva expedició).
  • Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 €. Les dades d’identificació de l’animal hauran de figurar a la pòlissa. Anualment , coincidint amb la renovació de la pòlissa s’haurà de lliurar-ne una còpia a l’ajuntament (Sol·licitar còpia de la pòlissa i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa. En el cas d’existir més d’un interessat a sol·licitar la llicència per a un mateix gos, caldrà garantir que l’assegurança de responsabilitat civil dóna cobertura a tots els interessats.).
  • La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys. L’incompliment de qualsevol dels requisits per a l’obtenció de la llicència implica la pèrdua de la vigència d’aquesta.
  • La modificació de les dades que figuren a la llicència s’hauran de comunicar al registre censal municipal en el termini de 15 dies.

Els posseïdors de gossos potencialment perillosos han de sol·licitar a l’òrgan municipal competent l’atorgament de la corresponent llicència administrativa.

En el cas que l’ajuntament determini la potencial perillositat d’un gos, el propietari disposarà d’un mes de termini, des de la data de notificació de la resolució dictada, per sol·licitar la llicència administrativa.

Registre censal d’animals de companyia

Registre censal de l’ajuntament – Registre d’Animals Potencialment Perillosos

a) Dades del gos (especificar raça, característiques que facin possible la seva identificació, característiques morfològiques determinants de la potencial perillositat, lloc habitual de residència, finalitat de l’animal –convivència humana, guarda, protecció, etc.- i els números d’identificació –microxip- i d’inscripció en el registre municipal). Es farà constar:

    • qualsevol incident d’agressió a persones o animals;
    • el Certificat de Sanitat Animal –situació sanitària anual de l’animal;
    • la data d’esterilització, si s’escau.

 

b) Dades del propietari (dades personals i número de llicència administrativa)

    • El titular no podrà ser menor d’edat.
    • El titular no estarà privat judicialment o governativament de la tinença d’aquests animals.
    • Altres dades: Núm. De pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.

Correspon al titular de la llicència sol·licitar la inscripció al registre en els 15 dies posteriors a la data d’obtenció de la llicència administrativa. També el propietari haurà de notificar al Registre qualsevol canvi –venda, pèrdua, mort, etc.

La sostracció o pèrdua d’un gos potencialment perillós haurà de ser comunicada al Registre Municipal d’animals potencialment perillosos en el termini màxim de 48 hores.