Cadàvers i gestió de residus

Segons l’article 14.3 del Decret legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, la persona propietària o posseïdora d'un gos, un gat o una fura té un termini de tres mesos des del naixement de l'animal o de trenta dies des de la data d'adquisició de l'animal, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal o al Registre general.

Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal o en el Registre general, cal haver-ne dut a terme la identificació d'acord amb el que preveu l'article 15.1

 

En cas de mort de l’animal, podeu presentar aquest document degudament complimentat al cens municipal conforme heu rebut el cadàver del vostre animal.