Actuacions davant abandonament de mascotes

Segons la Llei de protecció d’animals de Catalunya, correspon als ajuntaments recollir i controlar els animals abandonats, perduts o assilvestrats. Aquests poden delegar la responsabilitat en entitats supramunicipals, sempre que aquestes compleixin la legislació vigent.

En aquest sentit, tots els municipis haurien d’establir un procediment a tal efecte i informar ciutadania els ciutadans perquè aquests sàpiguen què fer si troben un animal perdut, abandonat o assilvestrat.

 

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) posa l’èmfasi en el següents punts:

  1. Localitzar l’animal per poder explicar posteriorment al propietari o a les autoritats on s’ha trobat o on el poden buscar.
  2. Anar amb compte amb l’animal perquè pot estar espantat o desorientat i pot reaccionar de manera imprevisible.
  3. Només si l’animal ho permet, mirar la placa identificadora (que per llei ha de portar al coll) i llegir les dades o el codi QR per poder avisar al propietari.
  4. Notificar la localització de l’animal perquè es puguin prendre les mesures necessàries, tant per a l’atenció veterinària d’aquest com per a la identificació i localització del propietari a través de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) o d’altres sistemes de registre.

Aquesta notificació es pot fer per telèfon als ens següents:

  • Ajuntament del municipi o protectora col·laboradora
  • Guàrdia Urbana
  • Mossos d’Esquadra
  • Agents Rurals

 

L’AIAC és un servei que el CCVC ofereix a la ciutadania amb la intervenció directa dels veterinaris i que permet localitzar els animals que són trobats, sempre que estiguin degudament identificats.