PRESENTAR UNA DENÚNCIA

El Col·legi de Veterinaris de Girona (COVGi) és l'entitat competent per valorar les actuacions professionals de les persones col·legiades en el seu àmbit territorial, comprovar que s'adeqüen i compleixen la bona pràctica veterinària i les obligacions deontològiques de la professió, sancionant, si és el cas, les conductes infractores.

El Col·legi ha d’atendre les consultes, queixes o reclamacions de les persones usuàries dels serveis professionals veterinaris.

En el cas de les denúncies, el Col·legi ha d’informar la persona col·legiada i/o al centre veterinari afectat per que en tingui coneixement i pugui aportar la seva versió dels fets o valoració, per millorar la qualitat del servei que ofereix si s’escau.

El COVGi posa a disposició de qualsevol persona usuària de serveis de medicina veterinària o per una altra persona col·legiada, la possibilitat de presentar una denúncia davant l'actuació professional dels veterinaris.

Per interposar una denúncia, s’ha de presentar tota la documentació indicada a continuació:

  • Formulari de denúncia, degudament emplenat i signat.
  • Fotocòpia del document d’identificació (DNI/NIE/ passaports...).
  • Fotocòpia de la cartilla sanitària de l’animal.
  • Tota la documentació annexa relacionada que consideri oportuna.

 

Com puc presentar la denúncia?

 • De forma electrònica: Si disposa de certificat i signatura digital que permeti la seva identificació prèvia (DNI, NIE, passaport), pot enviar la documentació via mail a l'A/e: colvetgi@covgi.cat 
 • Per correu postal: Haurà d’enviar l’original (o còpia compulsada) de la documentació requerida al Col·legi de Veterinaris de Girona situat al Carrer Cor de Maria, 10 entl.3 17002 Girona.
 • Presencialment: S'haurà de dirigir presencialment al Col·legi de Veterinaris de Girona amb un document que acrediti la seva identitat (DNI, NIE, passaport) i presentar un escrit on consti la identitat del denunciant i els fets denunciats, el qual haurà d'estar signat pel denunciant.

Requisits

 • Identificar-se: la persona que denuncia ha d'identificar-se mitjançant qualsevol document acreditatiu de les dades personals (document nacional d'identitat, passaport, permís de conduir, etc.).
 • Exposar els fets i aportar totes les dades concretes de què disposi sobre els fets, així com documents, objectes, noms de testimonis o qualsevol tipus de prova. És important saber que la denúncia falsa es castiga penalment com a delicte contra l’Administració de Justícia.
 • Firmar la denúncia: si el denunciant no pogués signar, s’haurà d’acreditar a la persona representat mitjançant el registre Representa

El COVGi compta amb un Comitè de Deontologia, l’objectiu del qual és vetllar perquè l’actuació de les persones col·legiades respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici de la professió veterinària, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió i la protecció dels interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis professionals.

La potestat disciplinària d’aquest Col·legi no va dirigida a la satisfacció d’interessos privats sinó d’interessos generals, per tal d’assegurar que les persones col·legiades compleixin en l’exercici de la professió amb les normes legals, estatutàries i deontològiques que regeixen dita professió.

El Comitè analitza les denúncies rebudes, i, en cas que sigui necessari, proposa un protocol d’actuació, amb les recomanacions professionals a tenir en compte davant d’una determinada situació clínica, o bé, proposa la obertura d’un expedient disciplinari en cas de sospita d’infracció disciplinària.

Les seves actuacions es regeixen pels Estatuts del COVGi i la resta de normativa col·legial i reguladora de la professió veterinària.