Oferta 14/07/20

L’Agència de Salut Pública de Catalunya, necessita persones amb la titulació de veterinària per a fer substitucions durant els mesos d’estiu a escorxadors de les comarques de Girona

Funcions:

Les pròpies del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, especialitat veterinària i, especialment, les següents:

  • Dur a terme les activitats de control veterinari oficial ante mortem i post mortem dels escorxadors i sales d'especejament
  • Fer la vigilància i el control de les condicions higienicosanitàries i estructurals dels escorxadors i sales d'especejament, així com la inspecció de l’estat de neteja i l’estat de salut dels animals.
  • Fer el control en origen de les carns destinades a l’exportació dins de la Unió Europea i països tercers, i l’emissió dels certificats d’exportació corresponents.

Salari: 3.267,97 euros bruts mensuals

Horari: L’horari i els dies són variables depenent de l’escorxador a on es realitza la substitució.

Per a més informació i inscripcions:

Isidre Ferran

isidre.ferran@gencat.cat  

personalsalut.generalitat@generalitatgirona@gencat.cat

Tel. 675786671