Apertura de clinica

Farmaciola veterinària:

Els veterinaris poden adquirir els medicaments veterinaris necessaris per a l’exercici de la seva activitat professional, inclosos els gasos medicinals (que podran adquirir directament).

La venta o subministrament de medicaments veterinaris a aquests professionals, la realitzaran les oficines de farmàcia o les comercials detallistes autoritzades.

El veterinari, per tant, i en l’àmbit del seu exercici professional, està autoritzat per tenir, transportar, aplicar, usar o administrar medicaments veterinaris, inclosos els gasos medicinals. També pot cedir aquests medicaments amb destí als animals sota el seu control, sempre i quan això no impliqui activitat comercial.

Els medicaments veterinaris també es poden adquirir per una entitat jurídica, incloses les societats professionals, sempre i quan l’exercici professional es dugui a terme per més d’un veterinari. En aquest sentit, els medicaments seran d’ús exclusiu pel conjunt de veterinaris que formen part en cada moment de la entitat jurídica corresponent.

Els veterinaris o entitats jurídiques que tinguin medicaments veterinaris per al seu exercici professional, inclosos els gasos medicinals, han de presentar una comunicació de tinença de farmaciola veterinària al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

En aquesta comunicació hauran de declarar, entre altra informació:

·         Dades del veterinari o dels veterinaris en el cas de les entitats jurídiques.

·         Dades de l’activitat que porta a terme el veterinari.

·         Dades de la ubicació de cadascuna de les farmacioles de què disposin, incloses les unitats de clínica ambulant.

Qualsevol baixa de tinença de la farmaciola veterinària, ja sigui d’un veterinari o d’una entitat jurídica, així com qualsevol canvi en el tipus d’activitat o d’ubicació de la/les farmaciola/-es s’haurà de comunicar també, en un termini màxim d’un mes des d’haver-se produït.

 

Requisits:

Els veterinaris que adquireixin, usin o cedeixin aquests medicaments hauran de:

·         Presentar la comunicació de tinença de farmaciola veterinària.

·         Justificar la tinença d’aquests medicaments mitjançant l’albarà de compra.

·         Portar un registre de cada entrada i ús o cessió dels medicaments subjectes a prescripció veterinària.

·         Expedir i entregar una recepta veterinària amb destí al propietari o responsable dels animals, en els casos que així ho indica la normativa vigent.

·         Aplicar o administrar els medicaments directament o sota la seva responsabilitat.

Aquesta comunicació és independent del dipòsit de medicaments d’ús hospitalari que atorga el Departament de Salut perquè els centres veterinaris puguin disposar d’aquests productes.

Enllaç:

Comunicació de tinença de farmaciola veterinària