Oferta - 19/01/2018

Lloc vacant: Tècnic de suport especialitzat (veterinari designat) en infraestructura animal i coordinador del personal de suport de l'Àrea de Producció Animal del centre Mas de Bover

Localitat: Mas de Bover – Ctra. Reus – El Morell, Km. 3,8 Constantí (Tarragona)

Jornada: Complerta, 37,5 hores setmanals en horari de matí i tarda, incloent torns de cap de setmana de manera coordinada amb d’altre personal del programa.

Retribucions : 26.673,63€ bruts anuals

Durada del contracte: Contracte laboral temporal d’un any amb possibilitat de continuïtat.

Funcions específiques del lloc de treball:

-              Realitzar funcions com a persona encarregada coordinant el grup de treball que dona suport directe a les instal·lacions animals, administrant i gestionant les instal·lacions i els equips tècnics.

-              Portar a terme les actuacions necessàries com a veterinari vetllant pel correcte estat sanitari dels animals que participen als projectes de recerca i als contractes de serveis amb empreses, realitzant inoculacions, avaluacions de signes i lesions, presa de mostres i aplicació de tècniques d’anàlisi (in vivo i post-mortem)

-              Coordinar i executar les fases animals de projectes de recerca competitius i serveis a empreses en l’àmbit veterinari seguint bones pràctiques de laboratori (BPL), i en bones pràctiques clíniques (BPC) quan s’escaigui.

-              Participar en les activitats de recerca així com en les activitats pròpies de gestió de la instal·lació realitzant mesures de qualitat, assistència, recopilació, anàlisi i interpretació de dades, d’acord amb els protocols i procediments establerts.

-              Participar en la formació de tècnics o estudiants en les tècniques que realitza de forma rutinària

-              Treballar sota confidencialitat i discrecionalitat en l’aplicació dels procediments i assignació de tasques

-              Formar part del Comitè d’Experimentació Animal de l’IRTA en cas que li sigui requerit.

-              Realitzar altres funcions de suport dins de l’àrea de nutrició animal que li puguin ser requerides a través de la persona responsable de la plataforma d’infraestructures animals de l’institut.

Requisits:

-              Formació universitària de grau en veterinària.

-              Coneixement dels idiomes: català, castellà i anglès. 

-              Coneixements d’ofimàtica: fulls de càlcul, processament de textos, i bases de dades.

-              Disponibilitat per viatjar pel territori català, en cas necessari.

-              Flexibilitat horària.

-              Carnet de conduir i vehicle propi.

Mèrits específics:

-              Valorable alt coneixement dels idiomes: català, castellà i anglès. 

-              Valorable alt coneixement d’ofimàtica: fulls de càlcul, processament de textos, i bases de dades.

-              Valorable experiència demostrable en llocs de treballs similars.

-              Valorable experiència de treball en projectes de recerca, maneig, disseny i sanitat experimentals principalment en estabularis, i entorns amb sistemes de qualitat integrada.

-              Valorable coneixements d’estadística principalment SAS.

-              Valorable acreditació d’estar capacitat com a funció C, D, E o F (Ordre ECC/566/2015).

-              Valorable formació en Bones Pràctiques de Laboratori (BPL).

-              Valorable formació en Bones Pràctiques Clíniques (BPC).

Competències/Habilitats:

-              Capacitat de comunicació i relació amb el personal (intern i extern)

-              Capacitat de treball en equip

-              Capacitat de gestió d’equips de treball

-              Capacitat d’organització i planificació de la feina

-              Capacitat per resoldre problemes

-              Orientació a l’ordre i la qualitat

-              Iniciativa i motivació

-              Confidencialitat

Interessats contactar:   Jordi Sanahuja

                                               671 521 880

                                               Jordi.sanahuja@irta.cat